Stručni nadzor

Zagreb
Tina Ujevića 5

098/909-5334
info@robur.hr

FASADA

Stručni nadzor

Stručni nadzor građenja provodi se prilikom građenja svih građevina i izvođenja svih radova za koje se izdaje građevinska dozvola i/ili uporabna dozvola. Stručni nadzor građenja 3. skupine građevina provodi se samo u odnosu na ispunjavanje temeljnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti.

U provedbi stručnog nadzora građenja, nadzorni inženjer nadzire građenje u odnosu na usklađenost građenja s građevinskom dozvolom, glavnim projektom, tipskim projektom za kojeg je Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja donijelo rješenje o tipskom projektu (dalje u tekstu: tipski projekt), Zakonom o gradnji, posebnim propisima i pravilima struke na sljedeći način:

1. prisutnošću na gradilištu u svim slučajevima početka i završetka izvođenja pojedinih radova te tijekom izvođenja tih radova u mjeri i učestalosti koja osigurava da se u izvođenju neće odstupiti od građevinske dozvole, glavnog projekta, tipskog projekta te izvedbenog projekta, Zakona o gradnji, posebnih propisa i pravila struke u dijelu u kojem su primjenjivi na građevinu koja je predmet stručnog nadzora,

2. poznavanjem projekata i tehničkog rješenja građevine te tehnološkog načina kojim izvođač izvodi pojedine radove u mjeri koja je potrebna da može uočiti potencijalna odnosno stvarna odstupanja od građevinske dozvole, glavnog projekta, tipskog projekta te izvedbenog projekta,

3. poznavanjem Zakona o gradnji i posebnih propisa primjenjivih na građevinu koja je predmet stručnog nadzora te propisanih obveza izvođača i nadzornog inženjera u mjeri koja osigurava da pri građenju na kojem provodi stručni nadzor ne dođe do odstupanja od odredbi Zakona o gradnji i posebnih propisa u dijelu u kojem su primjenjivi na građevinu koja je predmet stručnog nadzora,

4. poznavanjem pravila struke primjenjivih na građevinu koja je predmet stručnog nadzora u mjeri koja osigurava praćenje građenja i poduzimanje mjera da se ostvari tehničko rješenje građevine kao i uočavanje potencijalnih ili stvarnih aktivnosti koje mogu dovesti do odstupanja od građevinske dozvole, glavnog projekta, tipskog projekta te izvedbenog projekta, Zakona o gradnji i posebnih propisa u dijelu u kojem su primjenjivi na građevinu koja je predmet stručnog nadzora,

5. provedbom drugih aktivnosti propisanih Zakonom o gradnji, ovim Pravilnikom i posebnim propisima u dijelu u kojem su primjenjivi na građevinu koja je predmet stručnog nadzora.